Skip to main content

Handelsbetingelser

Senest opdateret: Marts 2021

Følgende betingelser er gældende for alle aftaler der er indgået med KyedDesign, medmindre andet er aftalt skriftligt. KyedDesign kan i betingelserne være angivet som Vi eller KyedDesign.

KyedDesign
CVR: 29110778
Adresse: Svanelunden 49, 4681 Herfølge
E-mail: thomas@kyeddesign.dk
Telefon: 29 34 34 11


1. Generelt

1.1. Alt materiale der sendes til KyedDesign skal overholde dansk lovgivning. KyedDesign fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.m. leveret til KyedDesign.

1.2. KyedDesign kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af at rettigheder til materiale ikke er overholdt, hvis materialet er leveret af kunden.

1.3. Enhver adgang / oplysning som KyedDesign finder nødvendig for at en opgave kan udføres korrekt, skal udleveres, hvis det bliver efterspurgt. I tilfælde hvor korrekte oplysninger ikke leveres, eller ikke kan fremskaffes, kan KyedDesign afbryde arbejdet med øjeblikkelig virkning og tage betaling for hele projektet.

1.4. KyedDesign kan på ethvert tidspunkt bede kunden om selv at overtage en service, hvis KyedDesign finder dette nødvendigt.

1.5. KyedDesign kan til enhver tid ændre hele eller dele af handelsbetingelserne uden at informere kunderne direkte omkring dette. Det er den enkelte kundes eget ansvar at holde sig opdateret med betingelserne. Ved større ændringer af handelsbetingelserne skal KyedDesign informere de kunder, der i samme regnskabsår som ændringen er foretaget, har en afsluttet opgave.

1.6. KyedDesign forpligter sig til at gøre handelsbetingelserne synlige og tilgængelige. Link til disse er placeret nederst på alle sider på hjemmeside + står som et link i næsten alle mails.

1.7. Ved opgaver hvor KyedDesign arbejde bliver forhindret af en eller flere 3. parter, kan KyedDesign kræve enhver part om at stoppe med det de foretager sig, hvis det er forstyrrende for KyedDesigns arbejde. KyedDesign kan ligeledes stoppe hele projektet, hvis 3. parter forstyrrer arbejdet i sådan en grad, at det påvirker arbejdet.

1.8. I tilfælde af at KyedDesign, eller en person ansat af KyedDesign, er direkte skyld i fejl opstået, vil KyedDesign rette disse fejl vederlagsfrit. Fejl vil blive rettet, så hurtigt det kan lade sig gøre.

2. Tilbud og aftale

2.1. Tilbud er bindende overfor Kunden i 8 dage fra tilbuds udstedelse.

2.2. Aftale er indgået, når Kundens accept er modtaget af KyedDesign.

3. Priser, betaling og fortrydelsesret

3.1. Arbejde afregnes pr. påbegyndte 15 minutter

3.2. Betaling skal ske inden 14 dages fra fakturadato, medmindre andet er aftalt eller angivet på faktura.

3.3. Betaling kan ske via Bank til det angivne kontonummer på faktura, medmindre andet aftales.

3.4. Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr i henhold til lovgivning, eller fakturaen kan sendes til inkasso eller advokat.

3.5. KyedDesign fakturerer normalt først efter arbejde er leveret, men kan vælge at sende faktura forud for levering / påbegyndelse af arbejde. KyedDesign kan samtidig vælge, at hele eller dele af et tilbud skal forudbetales, før arbejde påbegyndes.

3.6. I tilfælde af at der er betalt for meget forud, i forhold til endelige faktura, vil restbeløbet blive tilbagebetalt eller brugt som forudbetaling for efterfølgende fakturaer.

3.7. Der er ingen fortrydelsesret på ydelser eller services leveret af KyedDesign, medmindre der er tale om fysiske produkter. Andet kan være aftalt skriftligt.

3.8. Alle timepriser og pakkepriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

3.9. Trykpriser er i danske kroner ekskl. Moms og fragt (Post Nord takster)

3.10. Afbrydes et samarbejde grundet punkter nævnt i disse Handelsbetingelser, kan KyedDesign fakturere for hele det forventede arbejde, uanset om dette er leveret.

4. Levering

4.1. Efter endelig betaling og overdragelse af produktet modtager Kunden relevante filer, grafisk materiale, koder mv., og den endelige brugsret overdrages til Kunden.

4.2. Med de i nedenstående nævnte forbehold finder levering sted på den med Kunden aftalte tid. Er der ikke aftalt leveringstid, finder levering sted, når KyedDesigns arbejde er færdigt.

4.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8 nævnte omstændigheder eller Kundens handling eller udeladelse, har KyedDesign ret til en forlængelse af leveringstiden. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leveringsforpligtelser fordyres, er KyedDesign dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt Kunden erklærer at ville skadesfrigøre KyedDesign ved betaling af beregnet merpris.

4.4. Leveringen anses for sket ved KyedDesigns meddelelse til Kunden herom, samt ved overdragelse af udarbejdet materiale eller relevante koder.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Kunden får ved endelig betaling brugsret over alt materiale, der fremstilles i KyedDesigns regi til Kunden (brugsretten indebærer ikke retten til videresalg af layout, design m.m.). Der kan dog forekomme elementer, som er tilført opgaveløsningen udefra, hvor KyedDesign tager forbehold i forhold til ejendomsret og brugsret. Ejendomsretten til skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører KyedDesign og må ikke uden godkendelse overdrages til tredjepart.

6. Forsinkelse

6.1. Aftalen kan ophæves for begge parter i henhold til købelovens gældende regler.

6.2. Ved forsinket levering betinget af Kundens manglende overholdelse af aftalte frister for levering af arbejdsmateriale og lign., kan denne ikke betragtes som væsentlig mislighold af aftalen jvf. købelovens bestemmelser, og kan derfor ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen.

7. Mangler

7.1. KyedDesign har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af Kunden eller KyedDesign forud for aftalens indgåelse, eller som Kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, medmindre det handler om utilsigtede tekniske fejl fra KyedDesigns side.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt test eller aftalt specifikation berettiger ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er Kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer Kunden for sent, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

7.4. Såfremt Kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter KyedDesign ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

7.5. Problemer relateret til eksterne programmers opdateringer, nye versioneringer, eller programmer, der ophører med at være alment benyttede, er KyedDesign ikke ansvarlig for at løse.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har KyedDesign intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som KyedDesign ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, lokale og nationale handleplaner vedr. pandemier (som fx Covid-19), krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af det ovenstående pkt. angivne ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9. Underleverandører

9.1. KyedDesign er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører. Såfremt valg af underleverandør er oplyst til kunde ifm. aftalens indgåelse, fx ved specifikation af 3. partsprodukter på tilbud eller ordrebekræftelse, kan KyedDesign ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

9.2. KyedDesign anvender 3.partsprodukter ved hosting af webløsninger. KyedDesign kan ikke gøres ansvarlig for problemer som følge af ændringer af 3. parts produkter og ydelser, herunder udskiftning af eller opgradering af server og software, der sker efter at løsningen er overdraget til Kunden.

10. Købeloven

10.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende handelsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i København.